Magdalena Waszczyńska-Warda

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Podyplomowe Studium Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium  Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia. Absolwentka Polsko – Niemieckiego Instytutu Terapii Uzależnień – jest Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (certyfikat nr 937 Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Aktualnie słuchaczka Studium Dzieci i Młodzieży w Ośrodku Regeneracja w Warszawie.

Ukończyła liczne szkolenia  i kursy z zakresu psychologii i pedagogiki m.in. kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli), szkolenie Nauczyciela Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (Program „Rozumienie Ludzkiej Natury” Profesora P.G. Zimbardo), szkolenie „Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii” i „Jak radzić sobie z agresją i przemocą wśród dzieci i młodzieży”(Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej), „Wykorzystywanie seksualne dzieci – rozpoznawanie krzywdzenia i podejmowanie interwencji” (Fundacja „Dzieci Niczyje”), „Dzieci z Zespołem Tourette’a w szkole – co nauczyciel wiedzieć powinien? ( MSCDN), a także szkolenie „Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie” i „Terapia mutyzmu wybiórczego według metody BOF” (Poradnia Terapii Mutyzmu „Mówię”).

Ma sześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej i indywidualnej osób uzależnionych i współuzależnionych oraz DDA.

Od 12 lat pracuje w szkole gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci mających trudności emocjonalne i społeczne o różnym podłożu (m.in. zaburzenia lękowe, zachowania agresywne, dzieci z Zespołem Aspergera i Zespołem Tourett’a, oraz nadpobudliwością psychoruchową).   Prowadzi także zajęcia z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim. Udziela porad i konsultacji wychowawczych rodzicom.

Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy z mutyzmem w Poradni „Mówię” gdzie prowadziła terapię indywidualną dzieci mutystycznych i mających inne zaburzenia lękowe oraz konsultacje dla rodziców.